PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - PAYMENT METHOD

1. DÀNH CHO CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC: (For domestic transfer - Vietnamese)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG 

Thông tin tài khoản ngân hàng: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ALADDIN

Số Tài khoản: 0451000389156

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thành Công

Nội dung chuyển khoản: Thanh Toan_(Mã đơn hàng)_ Tên khách hàng

2. FOR TRANSFER FROM OVERSEAS 

BANK TRANSFER INFORMATION

Bank account name: CONG TY CO PHAN CONG NGHE ALADDIN

Bank account number: 0451000389156

Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOMBANK)

Swift Code: BFTVVNVX

Transfering content: Payment_ (order number) _ Name of Customer